Explosie veiligheids document

Volgens artikel 8 ATEX 153 (99/92/EG) is de werkgever verplicht een explosieveiligheidsdocument (EVD) op te stellen. Het explosieveiligheidsdocument moet ten minste de volgende informatie bevatten:

  • De plaatsen waar explosiegevaar heerst zijn geïdentificeerd en het risico is beoordeeld;
  • dat arbeidsplaats en -middelen worden ontworpen, bediend en onderhouden conform het heersende risico;
  • dat arbeidsmiddelen veilig worden gebruikt conform de richtlijn 89/655/EG.
Stookinstallatie
Meer weten over onze diensten?

Documenten opstellen

Tijdens een ATEX beoordeling wordt aan de hand van de zone indeling gecontroleerd of alle componenten en apparatuur in de juiste zone staan.

Voorbeeld: een fakkel is een ontsteekbron en moet altijd buiten een zone staan.

image

Documenten opstellen

Tijdens een ATEX beoordeling worden alle veiligheidsrelevante componenten beoordeeld op schakelgedrag en geschiktheid onder normale omstandigheden en foutgedrag op basis van de bijbehorende documentatie.